Gwobrau Miwsig Caerdydd 2019 – Cwestiynau Cyffredin Cardiff Music Awards 2019 – Frequently Asked Questions


Y gwobrau
The awards


Pryd y cynhelir y gwobrau miwsig?
When are the music awards?

Cynhelir Gwobrau Miwsig Caerdydd 2019 ddydd Gwener 29 Mawrth 2019, rhwng 6pm ac 11pm.

The Cardiff Music Awards 2019 are held on Friday March 29th 2019 from 6pm to 11pm

Ble y cynhelir y gwobrau miwsig?
Where are the music awards?

Cynhelir y noson wobrwyo yn Tramshed ar Clare Road, Caerdydd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Tramshed yma.

The awards show will be held at Tramshed Cardiff on Clare Road in Cardiff. You can find out more about Tramshed here.

Pwy sy’n cael mynd i’r gwobrau?
Who can attend the awards?

Gall unrhyw un dros 18 mlwydd oed (gorchymyn y rheolau trwyddedu, sori!) fynd i’r gwobrau, ni waeth beth yw ei gysylltiad â sîn gerddoriaeth Caerdydd.

Anyone over the age of 18 (licensing rules dictate, sorry!) regardless of their affiliation to the Cardiff music scene.

Pwy fydd yn perfformio yn y noson wobrwyo?
Who is playing at the awards?

CHROMA
MADI
Mace
HANA2K
DJ Jaffa

Beth yw pris y tocynnau i’r gwobrau? Pam y maent yn costio cymaint â hynny?
How much are tickets to the awards? Why are they that much?

Y pris am docyn safonol i’r gwobrau yw £15 + ffioedd archebu. Mae tocynnau cynnar cyfyngedig yn costio £10 + ffioedd archebu. Yn rhan o bris y tocynnau, byddwch yn cael coctêl rhad ac am ddim wrth gyrraedd y digwyddiad. Gallwch brynu eich tocynnau yma.

Mae’r pris yn seiliedig ar yr alldaliadau ariannol yr ydym yn eu rhoi ar gyfer y gwobrau bob blwyddyn, gan gynnwys ein costau dechrau o 2017. Rydym yn talu’n eithaf da i’n staff a’n perfformwyr, yn ogystal â rhoi’r profiad gorau i’n mynychwyr a’n teilyngwyr.

Standard tickets to the awards are £15 + booking fees. Limited early bird tickets are £10 + booking fees. Both tickets include a free cocktail on your entry to the awards. You can purchase tickets here.

This price is based on the financial outgoings we put into the awards every year, including our startup costs from 2017. We pay all of our staff and performers fairly as well as providing the best experience for our attendees and finalists.

A fydd yn rhaid i mi brynu tocyn os byddaf yn cael fy enwebu?
Do I have to buy a ticket if I’m nominated?

Bydd. Mae gennym 23 o gategorïau a phum teilyngwr ym mhob categori. Mae hyn yn golygu o leiaf 115 o docynnau ar gyfer pob teilyngwr (heb gynnwys y perfformiadau/sefydliadau hynny sydd â mwy nag un aelod), a cholled ariannol i ni a fyddai’n dechrau ar £1,725. Ar hyn o bryd, nid yw darparu tocyn am ddim i bob teilyngwr yn talu ei ffordd.

Yes. We have 23 categories and five finalists in each category. This amounts to at least 115 tickets per finalist (not including acts/organisations with more than one member) and a loss to us starting at £1,725. Providing a free ticket to every finalist isn’t currently financially viable at this point in time.

A allaf chwarae yn y gwobrau?
Can I play at the awards?

Sori, ond mae’r holl berfformiadau bellach wedi’u harchebu ar gyfer Gwobrau Miswig Caerdydd 2019!

All acts are now booked for 2019’s Cardiff Music Awards, sorry!

A fydd bwyd ar gael yn y gwobrau?
Will there be food at the awards?

Bydd bwyd stryd ar gael gan Little Marakesh, a fydd yn gweini tortillas shawarma cyw iâr, cig oen a figan wedi’u llenwi â chwscws blasus a salad ffres. Bydd y bwyd yn cynnwys bwyd ar gyfer llysieuwyr a figaniaid.
D.S. Nid yw bwyd yn cael ei gynnwys ym mhris y tocyn.

There will be a street food offering from Little Marakesh who will be serving up delicious Chicken, Lamb and Vegan Shawarma wraps stuffed full of tasty couscous and fresh salad. Food will also cater to vegetarians and vegans
N.B. Food is not included in the ticket price.

A oes lleoedd parcio yn y gwobrau?
Is there parking at the awards?

Nac oes. Mae Tramshed wedi ei leoli ychydig bellter cerdded o ganol dinas Caerdydd, ac nid oes lleoedd parcio ar gael yn ei ardal gyfagos. Felly, os byddwch yn gyrru i’r gwobrau, rydym yn eich cynghori i barcio yng nghanol y ddinas a cherdded i’r lleoliad.

No. Tramshed is located just a short walk away from Cardiff’s city centre and there is no nearby parking in its locale, so we advise that if you are driving to park in the city centre and walk to the venue.

A oes yna god gwisg?
Is there a dress code?

Nid oes yna god gwisg penodol ar gyfer y gwobrau. Rydym yn eich cynghori i wisgo fel petaech yn mynd i gig lle byddai lluniau ohonoch yn cael eu tynnu – sef yn gyfforddus o smart.

There is no specific dress code for the awards. We advise you to dress as if you were attending a gig where you’d have your photos taken – comfortably smart.

A yw’r lleoedd yn y gwobrau yn rhai eistedd neu sefyll?
Are the awards seated or standing?

Y ddau. Bydd cadeiriau wedi cael eu gosod ar gyfer y noson, ond bydd gennym hefyd ardal o flaen y llwyfan i chi fwynhau’r perfformwyr. Yn ogystal â hyn, bydd yna ardaloedd sefyll ger y bar ac ar y balconi.
Bydd y seddau wedi cael eu gosod ar arddull theatr, tebyg i’r rhai mewn seremonïau gwobrwyo traddodiadol (mae hyn hefyd yn helpu i ostwng sŵn y dorf yn ystod areithiau). Nid yw seddi yn cael eu cadw ac nid yw’n orfodol eistedd.

Gallwch hefyd ddarganfod mwy am gyrraedd Tramshed yma.

Both. There are chairs laid out at the awards but we also have an area at the front of the stage for you to enjoy the performers on the night, as well as standing areas by the bar and on the balcony.
We provide theatre style seating similar to traditional awards ceremonies (which also helps with crowd volume during speeches). Seating is unreserved and not mandatory.

You can also find out more about accessibility to Tramshed here.

Sut y gallaf gael tocyn i’r wasg?
How do I get a press pass?

Cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost i info@cardiffmusicawards.co.uk gan nodi eich ymholiadau ynghylch cynnwys y gwobrau mewn cyhoeddiad.

Please contact us via info@cardiffmusicawards.co.uk with your enquiries about covering the awards for a publication.


Enwebiadau a phleidleisio
Nominations & voting


Pryd y bydd yr enwebeion/teilyngwyr yn cael eu cyhoeddi? Pryd y bydd y pleidleisio’n dechrau?
When are nominees/finalists announced? When does voting begin?

Cyhoeddir yr enwebeion/teilyngwyr dydd Iau 14 Chwefror 2019. Bydd y pleidleisio’n dechrau pan fo pob teilyngwr wedi cael ei gyhoeddi.

Nominees/finalists are announced Thursday 14th February 2019. Voting begins once all of the finalists are announced.

Pryd y bydd y pleidleisio’n cau? Pryd y bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi?
When does voting close? When are winners announced?

Bydd y pleidleisio’n cau ddydd Gwener 22 Mawrth 2019 am 23:59 (11:59 pm). Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Gwener 29 Mawrth 2019, a hynny ar y llwyfan yng Ngwobrau Miwsig Caerdydd ac ar y cyfryngau cymdeithasol, yr un pryd.

Voting closes Friday March 22nd 2019 at 23:59 (11:59pm). Winners are announced on stage at the Cardiff Music Awards on Friday March 29th 2019 and simultaneously announced on social media.

How are the nominees and winners decided? How do the judges’ nominations and votes factor in?

Penderfynir ar yr enwebeion yn ôl faint o enwebiadau y byddant yn eu cael gan y cyhoedd a phanel beirniaid y diwydiant. Y teilyngwyr yw’r ymgeiswyr hynny sydd â’r pum swm uchaf o enwebiadau. Penderfynir ar yr enillwyr yn ôl nifer y pleidleisiau y maent yn eu cael gan y cyhoedd a’r panel beirniaid.
Cyfrifir pleidleisiau’r beirniaid yn y modd canlynol:

((Cyfanswm Nifer y Pleidleisiau Cyhoeddus ÷ Cyfanswm Nifer Pleidleisiau’r Beirniaid) x Nifer Pleidleisiau’r Beirniaid ar gyfer y Teilyngwr hwnnw) wedi’i rannu â dau

Er enghraifft:
((Cyfanswm o 860 o bleidleisiau cyhoeddus ÷ cyfanswm o 45 o bleidleisiau’r beirniaid) x 20 o bleidleisiau gan y beirniaid ar gyfer y Teilyngwr) wedi’i rannu â dau = 191

Caiff hwn wedyn ei ychwanegu at gyfanswm y pleidleisiau cyhoeddus (e.e. 220) i roi nifer terfynol y pleidleisiau (411).

Mae canlyniad cyfartal (yr un nifer o bleidleisiau mewn categori) yn cael eu penderfynu trwy bleidlais gyhoeddus yn hytrach na phleidlais y beirniaid.

Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth am y meini prawf enwebu yma

Nominees are decided based on the amount of nominations they receive from both the public and industry judges panel. The finalists are the entrants with the top five amount of nominations.
The winners are decided by the amount of votes they receive from both the public and judges panel.
The judges’ votes are calculated in the following way:

((Total Number of Public Votes ÷ Total Number of Judges Votes) x Number of Judges’ Votes for that Finalist) divided by two

For example:

((860 total public votes ÷ 45 total judges’ votes) x 20 judges votes for Finalist) divided by two = 191

This is then added to the total public votes (e.g. 220) to give a final number of votes (411).

Dead heats (same number of votes in one category) are decided by public voting rather than judges’ voting.

You can find out more information about the nomination criteria here

Beth yw rôl beirniad? Pwy yw’r beirniaid?
What is a judge’s role? Who are the judges?

Mae beirniaid yn cydbwyso’r “bleidlais boblogaidd” trwy ddarparu dirnadaeth y diwydiant i sîn gerddoriaeth Caerdydd. Ni chaniateir iddynt enwebu na phleidleisio ar gyfer unrhyw berfformiad, unigolyn neu sefydliad y maent yn ymwneud â nhw.
Bydd enwau’r beirniaid yn cael eu rhannu ar ôl i’r pleidleisio gau er mwyn arbed unrhyw unigolion rhag cael eu haflonyddu ynghylch enwebiadau neu bleidleisiau.

Judges balance out the “popular vote” by providing industry insight into the Cardiff music scene. They are not allowed to nominate or vote for any act, person or organisation they are themselves involved in or with.
Judges will be shared after voting closes to stop any individuals being harassed about nominations or votes.

A allaf fod yn feirniad?
Can I be a judge?

Rydym bellach wedi cau ceisiadau ar gyfer beirniaid, sorri!

Judges applications are now closed, sorry!

Pam nad ydych wedi cynnwys categori penodol?
Why haven’t you included a certain category?

Mae categorïau eleni wedi cael eu hehangu’n fawr oddi ar 2015. Roedd gan y gwobrau cyntaf 12 o gategorïau, ac ehangodd hynny i 26 yn 2017. 
Rydym wedi dewis categorïau yn seiliedig ar adborth ac ymateb yn y blynyddoedd blaenorol. Os oes yna gategori ar goll a ddylai gael ei gynnwys yn eich barn chi, y rheswm am hynny yw naill ai am nad oes digon o ymgeiswyr yng Nghaerdydd i gael eu hystyried, neu am nad oeddem yn credu bod y categori’n briodol ar gyfer y tro hwn.

The categories this year have been expanded greatly since 2015. The initial awards had 12 categories, and this expanded to 26 in 2017.
We have chosen categories based on feedback and response in previous years. If there is a category missing that you think should be included, this is because either there aren’t enough candidates in Cardiff to be considered or we didn’t think it was appropriate for this time round.

Pam nad ydych yn cynnwys categorïau genre-benodol? Pam nad oes yna gategori Cymraeg?
Why aren’t you including genre-specific categories? Why is there no Welsh language category?

Am ddau reswm:
a) Mae cynnwys cymaint o genres â phosibl mewn categori nid yn unig yn gwneud y gystadleuaeth yn fwy diddorol, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i ddwyn pawb i’r amlwg, ni waeth beth fo’r genre. Mae’n ffordd gynhwysol o sicrhau bod pawb yn cael eu clywed a’u gweld. Mae hyn hefyd yn wir am berfformiadau yn y Gymraeg.

b) Gall genre fod yn oddrychol iawn neu, mewn rhai achosion, yn amherthnasol. Gallai fod yn anodd beirniadu act neu noson glwb (er enghraifft) os yw’n perthyn i genre penodol.

For two reasons
a) Including as many genres as possible into a category not only makes it a more interesting competition but will give exposure to everyone regardless of genre. It’s an inclusive way to make sure that everyone is heard and seen. This also goes for Welsh language entries.

b) Genre can be very subjective or in some cases non-applicable. It might be hard to judge if an act or club night (for example) is a specific genre.

A yw noddwyr yn cael dweud eu dweud o gwbl ynghylch pwy sydd i gael ei enwebu neu phwy sydd i ennill?
Do sponsors have any say over who is nominated or who wins?

Ddim ar unrhyw gyfrif. Nid ydym yn caniatáu i unrhyw elfennau ariannol na chefnogol effeithio ar enw da a statws y gwobrau a’r prosesau enwebu/pleidleisio.

Absolutely not. We do not allow any financial or supportive elements affect the reputation and standing of the awards and the nomination/voting processes.


Amrywiol
Miscellaneous


Pam Gwobrau Miwsig “Caerdydd”?
Why the “Cardiff” Music Awards?

Sefydlwyd y gwobrau yn wreiddiol gyda chefndir a gwybodaeth am y sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn unig. Byddai ehangu’r gwobrau ymhellach o Gaerdydd yn gofyn am ddealltwriaeth ehangach o’r sîn y tu allan i’r ddinas, ynghyd â chylch gwaith/chyllideb fwy, ac ati. Byddem yn hapus i ehangu, ond nid yw hynny wedi digwydd eto!

The awards were initially set up with the background and knowledge about only the Cardiff music scene. Expanding the awards further from Cardiff would require a wider understanding of the scene outside of the city and a bigger remit/budget etc. We’d be happy to expand, it just hasn’t happened yet!