Cymraeg Byd Busnes – Sponsor Spotlight

Happy Saint David’s Day Everyone!

It is on the day that celebrates all things Welsh, that we have the pleasure to announce that we have a new partnership for our 2019 ceremony, and we think you’ll be ecstatic about it!

Following last years ceremony, we received feedback requesting that we make our organisation embody more of the Welsh culture and language. Although we could’ve stopped after our fantastic new logo was designed, we decided to continue. We needed to do more to promote the Welsh language in our awards ceremony as well.

It is because of all our feedback that we sought out Cymraeg Byd Busnes (that’s “Welsh in Business” to non-Welsh speakers) to help us translate our voting platforms and website into Welsh.

In case you weren’t aware, Cymraeg Byd Busnes is project funded by the Welsh Government that aims to help businesses and organisations in Wales (like ourselves) incorporate more Welsh into their daily routines. Including more Welsh in your work environment can be as simple as answering the phone with a ‘Bore Da!’

Their organisation offers a variety of services from translating a few words to helping businesses recruit Welsh speakers & learners.

Although not all of us in the Cardiff Music Awards team are fluent in Welsh, we believe we have made a big stride forward with this partnership!

Cymru am byth!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus, Bawb!

Ar y dydd hwnnw sy’n dathlu popeth Cymreig, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod gennym bartneriaeth newydd ar gyfer ein seremoni yn 2019, a chredwn y byddwch yn ecstatig yn ei chylch!

Yn dilyn seremoni y llynedd, cawsom adborth yn gofyn i ni ymgorffori mwy o ddiwylliant ac iaith Cymru yn ein sefydliad. Er y gallem fod wedi rhoi’r ffidil yn y to wedi i’n logo newydd rhagorol gael ei ddylunio, mynd yn ein blaenau oedd y penderfyniad. Roedd angen i ni wneud mwy i hyrwyddo’r Gymraeg yn ein seremoni wobrwyo hefyd.  

O ganlyniad i’r holl adborth a gawsom, aethom ati i gysylltu â Cymraeg Byd Busnes er mwyn cael help i gyfieithu ein platfformau pleidleisio a’n gwefan i Gymraeg.

Rhag ofn nad ydych yn ymwybodol, mae Cymraeg Byd Busnes yn brosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ac iddo nod o helpu busnesau a sefydliadau yng Nghymru (tebyg i ni) i ymgorffori rhagor o Gymraeg yn eu trefn ddyddiol. Gall cynnwys mwy o Gymraeg yn eich amgylchedd gwaith fod mor syml ag ateb y ffôn gyda’r geiriau, ‘Bore Da!’

Mae eu sefydliad yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, o gyfieithu ambell air, i helpu busnesau i recriwtio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.

Er nad yw pob un ohonom yn nhîm Gwobrau Miwsig Caerdydd yn rhugl yn y Gymraeg, credwn ein bod wedi llamu ymlaen llawer gyda’r bartneriaeth hon!

Cymru am byth!